Zastupování nezletilé osoby při prodlužování dočasné ochrany

Za osoby mladší 18 let může provést registraci k prodloužení dočasné ochrany pouze jejich zletilý, oprávněný zástupce.

Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany je možné pouze online.

Odkaz na online registraci:
https://prod.frs.gov.cz/cs/registration?type=protection&step=emailPassword

 

Při registraci bude zástupce muset uvést: 

– osobní údaje

– místo hlášeného pobytu v ČR

– adresu a název školy, či školky, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné docházky

– vazbu k osobě mladší 18 let, za kterou žádá o prodloužení dočasné ochrany

 

Na pracoviště Ministerstva vnitra si musí s sebou vzít: 

 

1) Platný cestovní doklad (pokud je jeho držitelem, případně jiný doklad, jímž prokáže svoji totožnost, pokud platný cestovní doklad nemá)

 

2) Doklad o ubytování (nemusí předkládat, pokud je ubytován v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo požádal-li o dočasnou ochranu až po 27.6.2022 a místo hlášeného pobytu se nezměnilo)

 

3) Dokumenty dokazující, že je oprávněn zastupovat osobu mladší 18 let, pokud jedná jejím jménem

 

Vazbu k dítěti prokáže zástupce dokumentem, který ho opravňuje k zastupování nezletilého. 

Dokumenty k prokázání vazby mohou být předloženy v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce (v jiných jazycích je nutný jejich úředně ověřený překlad). 

 

Dokumenty k prokázání vazby

 

Zástupce zastupuje:

 

  1. 1) Své vlastní dítě (je rodič)

    a) Rodným listem 

    b) Cestovním dokladem (pasem), kde má dítě, jako jeho rodič, zapsáno

    c) Čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

 

  1. 2) Své vnouče (je prarodič)

    a) Sérii rodných listů, pomocí kterých prokáže přímou linii rodinných vazeb

tzn. rodný list rodiče dítěte, který je zároveň potomkem zástupce, a rodný list zastupovaného  dítěte

    b) Rodným listem dítěte spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte

    c) Čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

 

  1. 3) Svého bratra nebo sestru (je sourozenec starší 18 let)

    a) Sérii rodných listů 

tzn. svým rodným listem a rodným listem jeho sourozence

    b) Rodným listem jeho sourozence spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte

    c) Čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)