Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP“ ) společnosti Czech Job Place s.r.o., se sídlem: U Lesa 1654/53a, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 293 82 271, zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 37747 vedená u Krajského soudu v Ostravě, e-mail: info@czech-job.cz, telefonní číslo: +420 777 000 719 (“My“ nebo “Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (“Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (“Smlouva“) uzavřené prostřednictvím webových stránek: www.czech-job.cz.

 

  1. 1. Definice pojmů

 

– Cena je finanční částka, kterou budete hradit za služby
– DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů
– Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu
– Služba se rozumí Služba poskytovaná Prodávajícím Klientovi na základě Smlouvy nebo objednávky uzavřené mezi Prodávajícím a Klientem v souladu s VOP
– Klient Právnická či fyzická osoba, která uzavře s Czech Job Place s.r.o. smlouvu o poskytování služeb

 

  1. 2. Základní ustanovení

 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: https://czech-job.cz/gdpr/.

 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

  1. 3. Uzavření smlouvy, potvrzení objednávky

 

Nákupem služby uzavírá Klient s Prodávajícím smlouvu na poskytnutí služeb. Ceny jsou prezentovány v Kč včetně DPH.

 

V případě, že Klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupenou službu, Prodávající neposkytuje Klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

 

Objednávka je zakončena kartou online. Platba probíhá přes platební bránu ČSOB, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.csob.cz/portal/documents/10710/67009/op-prijimani-platebnich-karet.pdf

 

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

 

Zaplacením ceny služby vyslovuje Klient souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Czech Job Place s.r.o. pro nákup služeb.

 

  1. 4. Odstoupení od smlouvy

 

Od Smlouvy je možné odstoupit prostřednictvím oznámení o odstoupení, doručeného druhé smluvní straně, a to v případě, že některá ze smluvních stran poruší Smlouvu podstatným způsobem, zejména tím, že poruší některou se svých povinností dle těchto obchodních podmínek. Poskytoval má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodů.

 

  1. 5. Závěrečná ustanovení

 

Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a ostatních platných právních předpisů.

 

Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být zhotovitelem jednostranně měněny či doplňovány. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Aktuální znění platných a účinných VOP je k dispozici na webových stránkách zhotovitele.

 

Znění těchto VOP je pro účastníky závazné.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2022